โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)

รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนชั้นห้องรหัสนักเรียนชื่อ - สกุล (ภาษาไทย)ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ)
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)อ.112802เด็กหญิงชุตินันท์ เสือสูงเนินchutinan searsungnern
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)อ.112803เด็กหญิงชลิตา จริงกลางดอนchalita jingklangdon
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)อ.212796เด็กชายวรภัทร คูณกลางWorapat kunklang
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)อ.212798เด็กชายภูตะวัน มุ่งตุ้มกลางputawan mungtumklang
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)อ.212797เด็กชายนนทวัฒน์ มุ่งก่ายกลางnontawat mungkaiklang
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)อ.212794เด็กหญิงพรประภา ธรรมวงศ์pornprapa tammawong
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)อ.212795เด็กหญิงวิชญาดา หมอกโคกสูงwichyada mogkoksung
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)อ.212793เด็กหญิงภัทรลดา ห่างกลางpattalada hangklang
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)อ.212801เด็กหญิงนฤมล จูงกลางnarumon jungklang
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)อ.312781เด็กชายพงศกร อยู่คงpongsakorn yukong
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)อ.312776เด็กชายพีรดนย์ มนต์กลางpeeradon monklang
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)อ.312782เด็กชายธนวัฒน์ ไม้กลางtanawat maiklang
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)อ.312789เด็กชายเกียรติยศ เกียรติสูงเนินkeartiyos keartsungnern
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)อ.312791เด็กชายอธิรัตน์ คำไทยAtirat kamthai
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)อ.312792เด็กชายธนพนธ์ เพ็ญกลางtanapon penklang
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)อ.312775เด็กหญิงพิชามญช์ สีหาพงษ์pichamon seehapong
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)อ.312786เด็กหญิงอรอักษร โตสูงเนินonarksorn tosungnearn
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)อ.312785เด็กชายธัญสินี เต้ากลางtansinee taoklang
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)อ.312799เด็กหญิงขวัญตา สุขขาวkwanta sukcow
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.112772เด็กชายณัฐภูมิ วุฒิพงศ์ปรีชาnattapoom wuttipongpreecha
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.112768เด็กหญิงณชานันท์ พูนกลางnachanan poonklang
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.112767เด็กหญิงสโรชา ยาจันทร์sarocha yajan
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.112769เด็กหญิงศิริประภา รักพงษ์siriprapa rakpong
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.212718เด็กชายณัฐรัตน์ มนต์กลางnattarat monklang
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.212746เด็กชายเกียรติศักดิ์ เชื้อกลางkiatisak churklang
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.212764เด็กชายกรณิศ ศิริวงศ์koranit siriwong
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.212800เด็กชายธนกฤต ครสรขันธ์tanakit kornsonkan
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.212720เด็กหญิงสุกัญญา แนวกลางsukanya neawklang
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.212748เด็กหญิงเพชรา ขึ้นโพธิ์petchara kinpo
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.312689เด็กชายปกรณ์ มนต์กลางpakron monklang
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.312714เด็กชายจักริน ร่มกลางjakarin romklang
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.312762เด็กชายศิรชัช พรมมาsirachat promma
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.312758เด็กชายธนวัฒน์ นวลลมtanawat nuanlom
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.312696เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ บัวป้อมpattanit boubom
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.312719เด็กหญิงชาลิสา ศรีอภัยchalisa sreeapai
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.312722เด็กหญิงเนตรนภา ลายนอกnetnapa lainork
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.312724เด็กหญิงชุติกาญจน์ ธรรมเจริญchutikan tamcharean
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.312726เด็กหญิงนันทพร มุ่งครอบกลางnantaporn mungkorbklang
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.312727เด็กหญิงกนกอร ร่มกลางkanokoon romklang
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.312752เด็กหญิงปารินทร์ กิ่งโพธิ์parin kingpro
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.312759เด็กหญิงกมลชนก แสงมาศkamonchanok sangmas
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.412685เด็กชายพงศ์ศรัณย์ อันทะปัญญาpongsarun auntapanya
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.412760เด็กชายภวิทย์พร แสงมาศpawitporn sangmas
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.412735เด็กหญิงชาลิสา เสือสูงเนินCharisa Srasongnern
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.512665เด็กชายอภิรักษ์ ตุ้มทองApirak Tumtong
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.512667เด็กชายกฤตภาส ทองดวงKittapas Tongdueng
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.512669เด็กชายกิตติพงษ์ ธรรมวงศ์Kittpong Tamwong
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.512675เด็กชายนพคุณ พูนกลางNoppakun Punklang
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.512673เด็กชายธรรมรัตน์ กระสายกลางTammarat Krasaiklang
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.512702เด็กชายกฤษณะ วิเศษกลางkeadsana visedkang
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.512771เด็กชายอธิป รักพงษ์atip rakpong
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.512787เด็กชายพีรภัทร ยอดสร้อยpeerapat yodsory
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.512663เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มืมขุนทดchulalak Muemkhuntod
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.512664เด็กหญิงปัณฑิตา ขออ่อนกลางBantita Khoohnklang
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.512682เด็กหญิงฐนิดา ยศกลางThanida yodklang
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.612636เด็กชายทศวรรษ ตอนกลางTatsawat tonklang
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.612657เด็กชายชาคริต มลกลางchakrit marklang
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.612655เด็กชายพงษ์ศักดิ์ สีหามาตย์pangsak sihamat
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.612660เด็กชายวีรภัทร ปลั่งกลางpirapat pragklang
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.612658เด็กชายพีระพล มลกลางpipapol monklang
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.612659เด็กชายคณาธิป อิ่มกลางkanatip aimklang
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.612661เด็กชายประสพสุข ร่มกลางprasopsook romklang
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.612672เด็กชายจักรภัทร หมายเงาjakapat mayngow
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.612701เด็กชายอภิสิทธิ์ นิลกลางaapisit ninklang
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.612645เด็กหญิงสุธิดา พุกท่าไม้sutita puktamai
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.612680เด็กหญิงวิชิตา คูณกลางwichita koonklang
30010137บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)ป.612713เด็กหญิงสุธาสินี คงนาคาsutita pooktamai